Kira Kontratı Örneği

Özel Şartlar

Her kira kontratı kendine özgü maddeler içerir. Örnek olması amacıyla aşağıda bir kira kontratında yer alması muhtemel maddeler belirtilmiştir.  Hiç şüphesiz bu maddeler koşullara göre değişebilir, ekleme ve çıkarmalar yapılabilir.

 1. Dairenin elektrik, doğalgaz, su tüketim bedelleriyle gerektiği takdirde bunlarla ilgili abonelik ve benzeri işlemleri, masrafları da kendisine ait olmak üzere kiracıya aittir. Apartman yönetimince toplanan aylık işletme giderleri (ısınma, kapıcı ücreti, genel elektrik, su, temizlik vs) kiracı tarafından ödenecektir.
 2. Kiracı daireyi başkasına devir/ciro edemez. Alt kiraya veremez. Mesken amacı dışında kullanılamaz.
 3. Kiracı kira bedelini her ayın ilk beş günü içinde ............................................................................. hesabına ödeyecektir. Herhangi bir ayın kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde o dönemin tüm kira bedeli muaccel hale gelecektir. Kira bedeli üzerinden onarım bedeli, havale ücreti gibi bir kesinti yapılamaz.
 4. Damga vergisi tarafların kendilerine aittir.
 5. Kiracı daireyi mevcut şekliyle görmüş, beğenmiş ve kiralamıştır. Yapılacak her türlü tamirat, yenileme ve benzeri masraflar kendisine ait olacaktır. Bu konuda mal sahibinden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Ancak dairenin demirbaş tesisat ve donanımları bu madde kapsamı dışında olup, kiralayan tüm demirbaşları eksiksiz ve çalışır durumda teslim edecektir.
 6. Kiracıdan, daireyi tahliye ettikten sonra gelebilecek kendi oturduğu döneme ait masraf faturaları (madde no:1) ve muhtemel hasarları karşılamak üzere ...................... teminat almıştır. Tahliyeden sonra tespit edilecek duruma göre iade veya tahsil edilecektir. Bu teminat bedeli tahliyeden önceki son ayın kira bedeli olarak kiraya mahsup edilemez. Kiracı dairede meydana gelecek zararların giderilmesini ayrıca kendi kullandığı döneme ait ödenmemiş faturaların bu teminattan karşılanmasını kabul eder.
 7. Kiracı daireyi tahliye ederken, ayın son günü itibariyle evi boş olarak anahtarlarını teslim edecektir. Ay içinde herhangi bir günde dairenin tahliye edilmesi halinde gün üzerinden hesap yapılmaz ve o ayın tam kira bedeli ile işletme gideri ödenir.
 8. Kontratın sona ermesinden onbeş gün öncesine kadar kiracı fesih ihbarında bulunmadığı sürece bu kontrat aynı şartlarda müteakip yıl için kediliğinden yenilenmiş sayılır. Yenilenen dönemin kira bedelinin tespitinde TÜİK'un açıkladığı ÜFE oranı yıllık ortalaması esas alınacaktır.
 9. Bu kontratta taraf olarak yer alan müşterek borçlu ve müteselsil kefil, kontratın her ne surette olursa olsun uzatılması halinde kefaletin devam edeceğini peşinen kabul etmiştir. Kefil sözleşmenin tüm kapsamı ve maddelerinden sorumludur.
 10. Bu kontrat on maddaden ibaret olup, taraflar huzurunda tanzim ve imza edilmiştir. İhtilaf halinde Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri selahiyetlidir. Aşağıda belirtilen adresler tarafların kanuni tebligat adresleri kabul edilmiştir.

 

........./......../20......        

....................................................                                         .........................................................

 

Yabancılarla Yapılan Kira Kontratına Örnek:

Özel Şartlar

 1. Elektrik, gaz, sıcak/soğuk su ve yönetim giderleri kiracı tarafından ödenecektir. Yönetim giderleri ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma giderlerini kapsar.
 2. Daire telefonlu olarak kiralanmıştır (Nr......................................................). Tüm harici ve dahili görüşme ücretleri ile senelik abonman bedeli kiracıya aittir.
 3. Kiracı kontrat süresi içerisinde mal sahibinin yazılı izni olmadan daireyi başkasına devir/ciro edemez, kiralayamaz.
 4. Bu kontrat her sene için otomatik olarak kendiliğinden yenilenir. Kira bedeli ....... US/$ olarak saptandığından herhangi bir artış olmayacaktır.
 5. Kiracı, normal kullanma ve yıpranma dışında kendi kusuru nedeniyle meydana gelebilecek her türlü hasar gideri kendisine ait olmak üzere derhal tamir ettirecektir.
 6. Kiracı ortak tesislerdeki tamir, ilave ve yenileme gibi giderlere katılmayacak; bu gibi giderler tamamiyle mal sahibinin sorumluluğunda olacaktır.
 7. Kiracı görevine ilişkin bir nedenle (tayin, görev değişikliği) daireyi tahliye etmek zorunda kalırsa bir ay öncesinden yazılı olarak bu durumu mal sahibine bildirerek tahliye edebilir.
 8. Kiracı daireyi tahliye ettikten sonra gelebilecek kendi oturduğu döneme ait masraf faturalarını (madde no:1) ................................................ kanalıyla ödemeyi kabul eder.
 9. Kira bedeli her dönemin ilk haftası içinde kontratta belirtildiği gibi .............................. banka hesabına yatırılacaktır.

....../....../20...

..............................................                                                      .....................................................

Web Tasarım web tasarım

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube